Regulamin sprzedaży

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sprzedającym jest inmarketing Krzysztof Gorecki – jednoosobowa działalność gospodarcza wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822394690, REGON 367383347.
 2. Zakupy w niniejszym sklepie umożliwione zostały pod adresem internetowym sklep.inmarketing.pl
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów i Podmiotów Profesjonalnych korzystających z produktów wirtualnych,i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu inmarketing.

§2 Definicje

 1. Konsument – zgodnie z art. 22(1) KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43(1) KC: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą inmarketing Krzysztof Gorecki wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7822394690, REGON 367383347.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://sklep.inmarketing.pl, za pośrednictwem, którego klient może dokonywać zakupów produktów cyfrowych, takich jak e-booki, kursy wideo, dokumenty pdf oraz innych usług doradczych czy konsultacyjnych.
 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Produkt/Usługa – dostępna w Sklepie produkt wirtualny/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym,
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedającym.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu/Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu.
 12. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§3 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sprzedający oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami). Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie Produktu/Usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedającego określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu.
 4. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt/Usługę.
 5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedający prowadzi zbiór danych Klientów w/w Sklepu;
  2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez sprzedającego;
  3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Klientowi zgodnie z punktem 4 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.
 8. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacjach wymaganych prawem, bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 9. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.
 10. Klient korzystający z Produktów / Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 11. Właściciel Sklepu oświadcza, że Produkty/Usługi dostępne i sprzedawane w jego Sklepie są Produktami/Usługami wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu.
 12. Wszelkie ceny Produktów/Usług podane na stronie Sklepu podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.
 13. W ramach realizacji zamówienia, Sprzedający kontaktuje się z Konsumentem pod numer wskazany podczas składania zamówienia, w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej produktu. Podczas konsultacji Sprzedający przedstawi instrukcję korzystania z Produktu/Usługi. Konsument może zrezygnować z konsultacji, poprzez dodanie tej informacji w „Uwagach do zamówienia” widocznych w sekcji „Informacje dodatkowe” podczas składania zamówienia.

§4 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedającego: inmarketing Krzysztof Gorecki, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/6 61-731 Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedającego: biuro@inmarketing.pl
 3. Numer telefonu Sprzedającego: +48 536806304
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedającego: 39 1140 2004 0000 3702 7823 4797.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w godzinach 10-16 od poniedziałku do piątku.

§5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty/Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge lub inne.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,

§6 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Sklep świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci wypełnienia formularza zamówienia przez Klienta Sklepu, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedającemu. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.
 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.
 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.
 6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy, z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§7 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wejść na stronę internetową: https://sklep.inmarketing.pl
  2. wybrać Produkt/usługę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „wybierz” (lub równoznaczny);
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia
  4. kliknąć przycisk “zapłać”
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8 Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z płatności elektronicznych tj. Przelewy24.
 2. W przypadku zakupu niezbędne informacje dot. dostępu oraz statusu zamówienia zostaną wysłane do Klienta w formie mailowej.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Maksymalnie do 24h po otrzymaniu zamówienia Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu/Usługi, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych).
 4. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia jak wskazano w pkt. 4, Sprzedający niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu czy sposobu realizacji zamówienia.
 5. W momencie skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 6. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 5 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi lub osobie, o której mowa w art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta w momencie pobrania zakupionego Produktu/Usługi z uwagi na jego cyfrowy charakter nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy tylko i wyłącznie jeżeli nie pobrał, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (które stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) w formie wysłanego na adres biuro@inmarketing.pl, podpisanego formularza odstąpienia. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 7 dni od momentu zakupu.
 3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  3. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§11 Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedającego. (wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady w Produkcie lub wykonanej Usłudze, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą usługi.
 3. Sprzedający ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedający nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony możliwie polubownie lub w ostateczności przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedającym.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na cele fiskalne przez podmiot obsługujący księgi rachunkowe Sklepu, tj. firmę Inmarketing Krzysztof Gorecki, z siedzibą w ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/6, 61-731 Poznań, NIP 782-239-46-90, REGON: 367383347, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta:
   1. wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie, tj. firmie PayPro S.A. działającej na sklepie pod marką Przelewy24, z siedzibą przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87,
   2. firmie Fakturownia sp. z o.o., działającej na sklepie pod tą samą marką,
    z siedzibą przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP 5213704420, obsługującej wystawianie elektronicznie faktur
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, podlegają w pierwszej kolejności prawu polskiemu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Klientów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki

 1. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY – dokument dostępny do pobrania TUTAJ
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI – dokument dostępny do pobrania TUTAJ